Vol 46, No 2 (2014)

Journal of Communicable Diseases

Table of Contents

Articles

P.K. Srivastava, S. N. Sharma, J. Bhattacharjee, A. C. Dhariwal, K. Krishnamoorthy
PDF
1-6
P.K. Srivastava, K. Krishnamoorthy, Sachin Govenkar, Sunita Perni, Sanjeev Dalvi, S. Subramanain, A. C. Dhariwal, J. Bhattacharjee, A. P. Dash
PDF
7-16
R. S. Sharma, Roop Kumari, P. K. Srivastava, Kalpna Barua, L. S. Chauhan
PDF
17-45
P.K. Srivastava, R. S. Sharma, S. N. Sharma, Sukhvir Singh, R. K. Das Gupta, Kalpana Baruah, G. K. Basra, S. Rohilla, A. C. Dhariwal
PDF
46-50
S. N. Sharma, S. Sen, K. S. Anand, B. V. Tandale, Nitin Sinha, Nibedita Das, R. K. Jaiswal, P. K. Sen, A. C. Dhariwal
PDF
51-58
G. K. Basra, P. R. Meena, S. Rohilla, P. Sharma, Anjana ., Sukhvir Singh, P. K. Srivastava, A. C. Dhariwal
PDF
59-63
Smrutidhara Dash, Sudhansu Sekhar Sahu
PDF
64-67
S. N. Sharma, Debasis Ghosh, P. K. Srivastava, G. S. Sonal, A. C. Dhariwal
PDF
68-76
S. N. Sharma, P. K. Srivastava, Sukhvir Singh, R. S. Sharma, G. S. Sonal, A. C. Dhariwal
PDF
77-84
P.K. Srivastava, J. Bhattacharjee, A. C. Dhariwal, K. Krishnamoorthy, A. P. Dash
PDF
85-94